Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giới thiệu sơ lược Map trong Diablo II

#1
Một số chú thích trước khi xem

- Số tầng : Chỉ các Level mà map đó có, ví dụ Jail, số tầng là 3 ý nói có Jail Level 1, Jail Level 2, Jail Level 3
- Nhiệm vụ : Ý muốn nói tới các Item, NPC, Quái vật có liên quan tới nhiệm vụ
- Kí hiệu [Q X.Y] : X là chỉ Act, Y chỉ thứ tự Quest. Ví dụ : [Q I.1] là Quest thứ nhất của Act I
- Waypoint : Có hoặc không ý nhắm tới map đó có tồn tại điểm Waypoint hay không
- Map phụ : Chỉ các map mà map đó thông ra hoặc dẫn tới

Và ... Have fun
***
Act IRogue Encampment

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Nhận nhiệm vụ tại các NPC
Waypoint: Có
Map phụ: Không cóBlood Moor

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Dọn sạch Den of Evil [Q I.1]
Waypoint: Không
Map phụ: Den of Evil / CavesCold Plains

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Caves (2 tầng)Burial Grounds

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Đánh bại Blood Raven [Q I.2]
Waypoint: Không
Map phụ: The Crypt - The MausoleumStony Field

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Cairn Stones - Tower Tome
Waypoint: Có
Map phụ: The Underground Passage EntryTristram

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Cứu Deckard Cain [Q I.3]
Waypoint: Không
Map phụ: Không cóThe Underground Passage

Số tầng: 2
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Không
Map phụ: Không cóDark Wood

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Nhấn vào Inifuss Tree để nhận cuộn giấy [Q I.3]
Waypoint: Có
Map phụ: Không có
[COLOR="#FF0000"]


Black Marsh[/COLOR]


Số tầng: -
Nhiệm vụ: The Forgotten Tower (5 tầng) Đánh bại Countess [Q I.4]
Waypoint: Có
Map phụ: The Hole (2 tầng)Tamoe Highland

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Không
Map phụ: The Pit (2 tầng)Monastery Gate

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Không
Map phụ: Không có[COLOR="#FF0000"]Outer Cloister
[/COLOR]

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Không cóBarracks

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Nhặt The Horadric Malus [Q I.5]
Waypoint: Không
Map phụ: Không cóJail

Số tầng: 3
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có (tại Jail tầng 1)
Map phụ: Không cóInner Cloister

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Không cóCathedral

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Không
Map phụ: Không cóCatacombs

Số tầng: 4
Nhiệm vụ: Đánh bại Andariel (tại Catacombs tầng 4) [Q I.6]
Waypoint: Có (tại Catacombs tầng 2)
Map phụ: Không có

#2
Act IILut Gholein

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Nhận nhiệm vụ tại các NPC
Waypoint: Có
Map phụ: Không có[COLOR="#FF0000"]Sewers
[/COLOR]

Số tầng: 3
Nhiệm vụ: Đánh bại Radament (tại tầng 3) [Q II.1] - Nhặt Horadric Scroll (tại tầng 3) [Q II.2]
Waypoint: Có (tại tầng 2)
Map phụ: Không cóRocky Waste

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Không
Map phụ: The Stony Tomb (2 tầng)Dry Hills

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Không cóHalls of the Dead

Số tầng: 3
Nhiệm vụ: Nhặt Horadric Cube (tại tầng 3) [Q II.2]
Waypoint: Có (tại tầng 2)
Map phụ: Không cóFar Oasis

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: KhôngMaggot Lair

Số tầng: 3
Nhiệm vụ: Nhặt Staff of the Kings (tại tầng 3) [Q II.2]
Waypoint: Không
Map phụ: Không cóLost City

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Ancient Tunnels (1 tầng)Valley of Snakes

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Vào Claw Viper Temple, nhặt Horadric Amulet tại tầng 2 [Q II.2] [Q II.3]
Waypoint: Không
Map phụ: Claw Viper Temple (2 tầng)[COLOR="#FF0000"]Harem
[/COLOR]

Số tầng: 2
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Không
Map phụ: Không cóThe Palace Cellar

Số tầng: 3
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có (tại tầng 1)
Map phụ: Không cóArcane Sanctuary

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Đánh bại The Summoner [Q II.4] [Q II.5]
Waypoint: Có
Map phụ: Không cóCanyon of the Magi

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Tal Rasha's TombsTal Rasha's Tomb

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Đặt Horadric Staff vào The Orifice [Q II.6]
Waypoint: Không
Map phụ: Không cóTal Rasha's Chamber

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Đánh bại Duriel [Q II.6]
Waypoint: Không
Map phụ: Không có

#3
Act IIIKurast Docks

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Nhận nhiệm vụ tại các NPC
Waypoint: Có
Map phụ: Không cóSpider Forest

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Nhặt Jade Figurine [Q III.1]
Waypoint: Có
Map phụ: Arachnid LairSpider Cavern

Số tầng: 1
Nhiệm vụ: Nhặt Khalim's Eye [Q III.3]
Waypoint: Không
Map phụ: Không cóGreat Marsh

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Không có


[COLOR="#FF0000"]
Flayer Jungle[/COLOR]


Số tầng: -
Nhiệm vụ: Nhặt The Gidbinn [Q III.2]
Waypoint: Có
Map phụ: Swampy Pit (3 tầng)Flayer Dungeon

Số tầng: 3
Nhiệm vụ: Nhặt Khalim's Brain [Q III.3]
Waypoint: Không
Map phụ: Không cóLower Kurast

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Không cóKurast Bazaar

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Disused Fane - Ruined Temple (tìm Lam Esen's Tome) [Q III.4]Sewers

Số tầng: 2
Nhiệm vụ: Nhặt Khalim's Heart [Q III.3]
Waypoint: Không
Map phụ: Không cóUpper Kurast

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Forgotten Temple - Forgotten Reliquary (tìm Lam Esen's Tome) [Q III.4]Kurast Causeway

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Không
Map phụ: Disused Reliquary - Ruined Fane (tìm Lam Esen's Tome) [Q III.4][COLOR="#FF0000"]Travincal
[/COLOR]

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Dùng Khalim's Flail đập The Compelling Orb [Q III.5]
Waypoint: Có
Map phụ: Không cóDurance of Hate

Số tầng: 3
Nhiệm vụ: Đánh bại Mephisto [Q III.6]
Waypoint: Có (tại tầng 2)
Map phụ: Không có

#4
Act IV
Pandemonium Fortress

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Nhận nhiệm vụ tại các NPC
Waypoint: Có
Map phụ: Không cóOuter Steppes

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Không
Map phụ: Không cóPlains of Despair

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Đánh bại Izual [Q IV.1]
Waypoint: Không
Map phụ: Không cóCity of the Damned

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Không cóRiver of Flame

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Đánh bại Hephasto the Armorer để nhặt Hellforge Hammer, rồi dùng nó để đập The Hellforge [Q IV.2]
Waypoint: Có
Map phụ: Không cóChaos Sanctuary

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Đánh bại Diablo [Q IV.3]
Waypoint: Không
Map phụ: Không có

#5
Act VHarrogath

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Nhận nhiệm vụ tại các NPC
Waypoint: Có
Map phụ: Không có
Bloody Foothills

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Đánh bại Shenk the Overseer [Q V.1]
Waypoint: Không
Map phụ: Không có
Frigid Highlands

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Giải cứu các 15 lính đánh thuê vùng Harrogath [Q V.2]
Waypoint: Có
Map phụ: Abaddon
Abaddon

[b]Số tầng: -
Nhiệm vụ:[/b] None
Waypoint: Không
Map phụ: Không có[COLOR="#FF0000"]
Arreat Plateau[/COLOR]


Số tầng: -
Nhiệm vụ: None
Waypoint: Có
Map phụ: Pit of Acheron
Pit of Acheron

Số tầng: -
Nhiệm vụ: None
Waypoint: Không
Map phụ: Không có
Crystalline Passage

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Frozen RiverFrozen River

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Giải đông cho Anya [Q V.3]
Waypoint: Không
Map phụ: Không có
Nihlathak's Temple

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Không
Map phụ: Không cóHalls of Anguish

Số tầng: -
Nhiệm vụ: None
Waypoint: Không
Map phụ: Không có
Halls of Pain

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Không có
Halls of Vaught

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Đánh bại Nihlathak [Q V.4]
Waypoint: Không
Map phụ: Không có
Crystalline Passage

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Frozen River
Frozen River

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Anya
Waypoint: Không
Map phụ: Không có
Glacial Trail

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Drifter Cavern
Drifter Cavern

Số tầng: -
Nhiệm vụ: None
Waypoint: Không
Map phụ: Không có
Frozen Tundra

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Có
Map phụ: Infernal Pit
Infernal Pit

Số tầng: -
Nhiệm vụ: Không có
Waypoint: Không
Map phụ: Không có

N: fgt.vnexpress.net
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo cho newbie.Chuyển đến diễn đàn:


Những người đang xem chủ đề này:
1 khách

User Panel

Welcome guest, not a member yet?

Why not sign up today and start posting on out community forums.


  Register

Navigation


Forum software by © MyBB